Hướng dẫn nhập Minecraft

Hướng dẫn nhập Minecraft

Bước 1: Truy cập https://minecraft.net/user/redeem

Bước 2 : Click đăng nhập hoặc tạo nick mới nếu bạn chưa có nick   

Bước 3 : Chọn " redeem gift code or prepaid card " 

Bước 4 : Điền key 

Bước 5 : Điền tên Ingame => Hoàn thành