PUBG Survival Pass: Vikendi FAQ

PUBG Survival Pass: Vikendi FAQ

PUBG Survival Pass: Vikendi FAQQ: Dùng PUBG Survival Pass dư lào zợ?

A:

 • Tất cả các nhiệm vụ yêu cầu bạn sống sót hơn 4 phút trong một trận đấu public, ngoại trừ nhiệm vụ "Play a match", bạn phải sống sót hơn 5 phút.

 • Custom Match, Event Mode và Training Mode không được tính vào tiến trình nhiệm vụ.

 • Đối với các nhiệm vụ liên quan đến kill, khi một người chơi knocked kẻ thù và người khác confirmed kill, cả hai người chơi sẽ được thêm 1kill vào tiến trình nhiệm vụ dựa trên vũ khí được sử dụng.


Q: Nếu tôi mua vé sự kiện lúc giữa chừng sự kiện thì điểm của tôi sẽ được tính dư lào?

A:

 • PUBG sẽ theo dõi tất cả tiến trình của bạn đối với các nhiệm vụ vượt qua trong sự kiện ngay cả khi bạn không mua vé Survival Pass, vì vậy nếu bạn mua nó giữa chừng sự kiện, bạn sẽ vẫn có thể nhận được tất cả các phần thưởng từ các nhiệm vụ mà bạn đã hoàn thành!


Q: Có gì đặc biệt ở map Vikendi liên quan đến vé Survival Pass không?

A:

 • Vé Survival Pass được áp dụng cho tất cả các map, ngoại trừ chỉ một số ít được chỉ định rõ ràng là Nhiệm vụ của Vikendi.


Q: Làm dư lào để lên cấp Survival Pass?

A:

 • Hoàn thành các nhiệm vụ để đạt được điểm kinh nghiệm, hoặc đơn giản là tích lũy thời gian sống sót trong game để lấy điểm kinh nghiệm.


Q: Nếu không mua Survival Pass, tôi có thể nhận được những gì trong sự kiện?

A:

 • Về cơ bản là những thứ này, có thể sẽ được cập nhật thêm:

  • 10 Blue Coupons

  • 2,500 BP

  • 1 face skin

  • 2 emotes

  • 2 helmet skins (Level 1, 2 & 3)

  • 1 weapon skin

  • 1 hat skin

  • 1 mask skin


Q: Nếu mua Survival Pass thì thêm được cái gì hông?

A:

 • Về cơ bản là hết đống này, có thể sẽ được cập nhật thêm:

  • 10 Blue Coupons

  • 12,400 BP

  • 63,000 XP

  • 2 face skins

  • 16 emotes

  • 1 parachute skin

  • 7 helmet skins (Level 1, 2 & 3)

  • 29 weapon skins

  • 4 hat skins

  • 4 mask skins

  • 2 pair of gloves

  • 8 jacket skins

  • 2 shirt skins

  • 7 pants skins

  • 2 shoe skins


Q: Lên cấp Survival Pass thì có được thêm cái gì hông?

A:

 • Nhiều lắm, dưới đây là thông tin đầy đủ hiện tại, có thể được cập nhật thêm:


Những vật phẩm có thể đạt được khi làm nhiệm vụ liên quan đến map VIKENDI:Phần thưởng theo Level Pass

Từ Level 1 - Level 10 (những vật phẩm Loại "Free" là những vật phẩm có thể đạt được khi không cần mua Survivor Pass: Vikendi)


Từ Level 11 - Level 19 (những vật phẩm Tier "Free" là những vật phẩm có thể đạt được khi không cần mua Survivor Pass: Vikendi)


Từ Level 20 - Level 29(những vật phẩm Tier "Free" là những vật phẩm có thể đạt được khi không cần mua Survivor Pass: Vikendi)


Từ Level 30 - Level 39 (những vật phẩm Tier "Free" là những vật phẩm có thể đạt được khi không cần mua Survivor Pass: Vikendi)


Từ Level 40 - Level 49 (những vật phẩm Tier "Free" là những vật phẩm có thể đạt được khi không cần mua Survivor Pass: Vikendi)


Từ Level 50 - Level 59 (những vật phẩm Tier "Free" là những vật phẩm có thể đạt được khi không cần mua Survivor Pass: Vikendi)


Từ Level 60 - Level 69 (những vật phẩm Tier "Free" là những vật phẩm có thể đạt được khi không cần mua Survivor Pass: Vikendi)


Từ Level 70 - Level 79 (những vật phẩm Tier "Free" là những vật phẩm có thể đạt được khi không cần mua Survivor Pass: Vikend)


Từ Level 80 - Level 89 (những vật phẩm Tier "Free" là những vật phẩm có thể đạt được khi không cần mua Survivor Pass: Vikend)


Từ Level 90 - Level 100 (những vật phẩm Tier "Free" là những vật phẩm có thể đạt được khi không cần mua Survivor Pass: Vikendi)


FAQ Created by Hoàng Trung Kiên from Divine Corp.